Nadmorski Park Krajobrazowy (NPK)

??????????????

NPK utworzono w 1978 roku Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej W Gdańsku, Nr IX/49/78 WRN W Gdańsku z dnia 5 stycznia 1978 r. Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 55/O6 z dnia 15 maja 2006 roku, wyznacza granicę parku, jego powierzchnię i cele ochrony. Park obejmuje ogółem 18,804 ha powierzchni w tym 11.352 ha wód Zatoki Puckiej Wewnętrznej. W celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi utworzono otulinę, o powierzchni 17.540 ha.

Granica parku W gminie Kosakowo przebiega od Cypla Rewskicgo i biegnie na południe linią brzegową do punktu przecięcia z linią prostą, będącą północną granicą działki nr.214/2 (obręb Mechelinki). Tu skręca na zachód i północnym brzegiem Kanału Zagórskiej Strugi dochodzi do drogi powiatowej nr 1517  Mosty – Rewa. W tym miejscu skręca na północ i wschodnim skrajem tej drogi biegnie do drogi lokalnej na Rewskie Łąki. Północną granicą tej drogi i wału przeciwpowodziowego biegnie na zachód do działki nr 644/2 (obręb Mosty). Południową granicą tej działki i działki nr 1276, dochodzi do działki nr 1275. Następnie skręca na północ i biegnie 0,6 km linią prostą, stanowiącą wschodnią granicę działki nr 1276, dochodząc do północnej granicy działki nr 1279. Tu skręca na północny – wschód i wzdłuż tej granicy oraz kanału na działce nr 618/3 I granicy pomiędzy działkami nr 630 i 641 dochodzi do brzegu morskiego. Brzegiem morza skręca na północ, pozostawiając poza parkiem składowisko popiołów i żużli elektrociepłowni Gdynia i biegnie do ujścia Kanału Leniwego. Wzdłuż południowego brzegu kanału biegnie na zachód i południe, dochodząc do wschodniej krawędzi drogi powiatowej nr 1514 G Pierwoszyno – Mrzezino. Tutaj kończy się granica NPK w Gminie Kosakowo.

Celem ochrony parku jest:

  • zachowanie naturalnego charakteru brzegów morskich i ujściowych odcinków mekk oraz form mierzejom,
  • ochrona wartości florystycznych parku, w szczególności fitocenoz W Zatoce Puckiej i na jej Wybrzeżach, zbiorowisk nad wydmowych i na klifowych, bagien z rzadkimi zbiorowiskami roślinnymi, w tym 0 atlantyckim typie zasięgu,
  • ochrona miejsc rozrodu, źerowania grup zwierząt, W tym ryb i ssaków morskich oraz ważnych dla ptaków miejsc lęgowych, żerowania i odpoczynku w okresie wędrówek i zimowania,
  • zachowanie historycznych typów przestrzennych wsi rybackich i rolniczych, ważnych obszarów o znaczeniu strategicznym i nawigacyjnym, wraz z ich tradycją architektoniczną,
  • zachowanie wartości niematerialnej, W szczególności swoistości etnicznej społeczności kaszubskiej,
  • ochrona krajobrazów wybrzeży otwartego morza oraz wybrzeży nad zatokowych, oraz rozległych krajobrazów równin nadmorskich i den pradolin.

W parku wprowadzono też wiele nakazów i zakazów, które mają chronić to środowisko. Nadmorski Park Krajobrazowy to obszar o niekwestionowanych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.

Zatoka Pucka rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku jest objęta specjalną ochroną ptaków Natura 2000. Największym terenem objętym ochroną jest teren Gminy Kosakowo, który wynosi 510,5 ha.