Gmina Kosakowo

gmina kosakowoGmina Kosakowo położona jest w północno-wschodniej części województwa pomorskiego. Północną granicę z gminą Puck Wytyczają kanał Łyski i Leniwy, naturalną granicą wschodnią jest linia brzegowa Morza Bałtyckiego. Od strony południowej i zachodniej gmina graniczy ze zurbanizowanymi obszarami Gdyni i Rumii. Gmina położona jest na terenie dwóch Mikroregionów: Kępy Oksywskiej i Pradoliny Kaszubskiej. Terytorium gminy zajmuje 50 km, zamieszkuje go około 12.000 osób.

Dokładnie gmina Kosakowo położona jest w mezoregionie Pobrzeże Kaszubskie. Rzeźba powierzchni jest rezultatem epoki Lodowcowej. Na kształt powierzchni zasadniczy wpływ miał Lądolód, a jego formy polodowcowe pozostawiły wysoczyzny moreny dennej porozcinane pradolinami. W swych granicach administracyjnych gmina leży na wysoczyźnie moreny płaskiej zwanej Kępą Oksywską i pradoliny zwanej Pradoliną Kaszubską. Na Kępie usadowiły się wioski: Pogórze, Suchy Dwór, Kosakowo, Dębogórze, Pierwoszyno, Mosty i Mecheiinki. W Pradolinie leżą wioski; Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz i Rewa.